Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

EXECUTORUL

 
Executorul judecătoresc pune în executare (adică aduce la îndeplinire forțată) dispozițiile cu caracter civil din titlurile executorii, însă are și atribuțiuni secundare (notificări, comunicări acte de procedură, luarea unor măsuri asiguratorii etc.)

Executorul nu este imparțial iar executarea silită se efectuează în principiu la cererea părții interesate (creditorul), cu excepțiile prevăzute de lege.

Aceasta este o profesie liberală reglementată de Legea nr. 188/2000, republicată prin Legea nr. 151/2011.

AVOCATUL

 
Avocatul este apărătorul intereselor legitime ale părților. El asistă sau reprezintă, respectiv apără partea (de regulă, într-un proces), consiliind-o, îndrumând-o și intermediind relațiile acesteia cu instituțiile și autoritățile publice, precum și cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine.


Totodată, avocatul poate îndeplini activități de mediere și poate consilia părțile în vederea întocmirii unui act (inclusiv a unui act notarial). Actele încheiate „prin avocat” sunt acte sub semnătură privată care au dată certă, avocatul neputând autentifica acte.

În timp ce notarul este neutru și imparțial, avocatul, prin definiție, nu este imparțial și reprezintă interesele unei părți în detrimentul altei părți cu interese contrare, de aceea considerăm improprie consilierea de către același avocat a ambelor părți la încheierea unui contract.

Avocații își pot exercita profesia individual sau împreună cu alți avocați colaboratori și în genera sunt specializați pe ramuri de drept (civil, penal) sau pe anumite materii (familie, succesiuni, asigurări, raporturi de muncă, raporturi comerciale etc.).


Pentru a putea profesa, avocatul trebuie să fie înscris în tabloul unui barou care face parte din UNBR.

Profesia de avocat este liberală, fiind reglementată prin Legea nr. 51/1995.

JUDECĂTORUL

 
Cea mai veche și cunoscută profesie juridică este cea a judecătorului. Acesta judecă un proces între reclamant și pârât; el soluționează cauzele în care părțile nu se înțeleg, la cererea uneia dintre ele, în timp ce notarul îndeplinește actele părților care se înțeleg, la cererea și cu acordul tuturor.

Judecătorul trebuie să fie imparțial întocmai ca și notarul public, însă spre deosebire de acesta din urmă, care nu poate încheia acte decât dacă toate părțile sunt prezente (personal sau prin reprezentant) și se înțeleg, judecătorul poate judeca în lipsă și poate administra probe care nu sunt posibile în procedurile notariale.


Judecătorul este un magistrat „suveran”, având putere de decizie absolută, iar hotărârea sa nu poate fi răsturnată decât prin hotărârea unui alt judecător.

Judecătorii își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor de nivel ierarhic diferit: judecătoriile, tribunalele și curțile de apel, instanța supremă în această ierarhie fiind Înalta Curte de Casație și Justiție.


Datorită naturii lor conflictuale, spețele complicate, cu un grad mare de dificultate, care au ajuns pe rolul unei instanțe superioare, sunt judecate într-un complet de mai mulți judecători.


Judecătorul nu „încheie acte” (precum cele notariale) deoarece, în principiu, părțile ajung în fața instanței de judecată atunci când nu se înțeleg. Judecătorul poate, cel mult, să ia act de convenția părților atunci când acestea au găsit o cale de a se înțelege, printr-o tranzacție, astfel încât să finalizeze litigiul.


Prin prerogativele sale, în efortul permanent de a descoperi adevărul, judecătorul are un rol activ în cursul procesului, asigurând echilibrul procesual al părților prin ocrotirea drepturilor și intereselor lor, realizând un proces echitabil și încercând să soluționeze cauza într-un termen rezonabil.


Această profesie nu este liberală și este reglementată prin Legea nr. 303/2004.

MEDIATORUL

 
Aceasta este o profesie relativ nouă în țara noastră, liberală și reglementată prin Legea nr. 192/2006. Mediatorul consiliază părțile în momentul în care acestea se află în conflict, facilitând negocierile între ele în afara instanțelor de judecată și contribuind astfel la dezamorsarea conflictului într-un termen rezonabil.


Mediatorul nu este neapărat un jurist, însă am inclus aici și această profesie deoarece majoritatea mediatorilor au studii juridice, fără de care, în opinia noastră, nu putem vorbi despre un mediator de succes.

NOTARUL

 
Notarul public îndeplinește acte între părți și consiliază părțile în vederea întocmirii acestor acte. În general actele notariale sunt acte autentice, dar pot fi și acte care au doar dată certă sau care au fost supuse altor proceduri (de exemplu, legalizarea semnăturii). Procedura autentificării actelor este o procedură exclusiv notarială.

Prin „acte” nu vom înțelege sensul restrâns al acestui cuvânt, ci sensul său larg, anume toate procedurile notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995, precum și de alte legi incidente în materie.


Notarul public trebuie să fie neutru și imparțial. El nu va urmări interesele unei singure părți, ci se va asigura că prin actul întocmit vor fi satisfăcute interesele ambelor părți, conform solicitării acestora, în condițiile legii.

De asemenea, va căuta ca, prin modul în care elaborează actele și instrumentează procedurile, să preîntâmpine litigiile între părți.


Prin mijloacele, instrumentele și procedurile pe care le are, precum și prin sistemele de publicitate cu care nicio altă profesie nu se află într-o așa strânsă legătură, notarul public se asigură că sunt ocrotite interesele părților la momentul încheierii actului, respectând principiul siguranței circuitului civil.


Într-un birou notarial pot funcționa mai mulți notari asociați însă, spre deosebire de judecători (care pot soluționa cauzele într-un grup de mai mulți), procedurile notariale sunt îndeplinite de câte un singur notar în parte.


Notarul îndeplinește invariabil și o parte dintre atribuțiunile mediatorului, iar anumite operațiuni notariale necesită acte de procedură efectuate de alte categorii profesionale (cum ar fi certificarea unor fapte, care necesită acte de procedură efectuate de executorul judecătoresc).


Notarii publici sunt arondați Camerelor Notarilor Publici și fac parte din UNNPR (Uniunea Națională a Notarilor Publici din România).

Profesia de notar public este liberală, fiind reglementată prin Legea nr. 36/1995, republicată.

practicianul în insolvență

 

Profesia este reglementată prin OUG 86/2006 și a devenit liberală în momentul modificării ordonanței amintite prin Legea nr. 222/2012. Practicienii în insolvență sunt:


ADMINISTRATORUL JUDICIAR

LICHIDATORUL JUDICIAR

Administratorul judiciar își exercită atribuțiunile în perioada de observație și pe durata de reorganizare a unei persoane juridice debitoare, examinând activitatea și situația economică a acesteia, conducând activitatea, încasând creanțele și introducând acțiuni pentru anularea actelor frauduloase efectuate în dauna creditorilor.

Lichidatorul judiciar conduce activitatea unei persoane juridice debitoare în cadrul procedurii falimentului, întocmind documentația în scopul lichidării (inventarul, bilanțul de lichidare etc.), urmărind situația exactă a activului și a pasivului debitorului și ținând evidența operațiunilor lichidării.

Termenul de „jurist” definește o categorie largă de persoane, atât funcționari de stat cât și liber-profesioniști, care au studii juridice și care de regulă practică o meserie în domeniul juridic.

Juriști sunt notarul, judecătorul, avocatul, executorul - acestea fiind profesiile cele mai cunoscute și cu care se interacționează cel mai mult, însă tot juriști sunt și registratorii de carte funciară, consilierii juridici, precum și teoreticienii (cei care dezbat, scriu analize, elaborează tratate, profesorii universitari etc.).

Majoritatea profesiilor din domeniul juridic sunt profesii liberale, adică sunt exercitate de un liber-profesionist care face parte dintr-un ordin profesional.


În continuare vom efectua o scurtă prezentare a principalelor profesii juridice, întrucât sferele acestora se intersectează pe alocuri, cu diverse implicații, uneori chiar și de natură concurențială.