Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

succesiuni - dezbateri ulterioare


Dosarul succesoral poate fi repus pe rolul biroului notarial atunci când moștenitorii au mai descoperit și alte bunuri ale defunctului care nu au fost introduse în masa succesorală în dezbaterile anterioare. În acest caz, succesiunea va fi suplimentată cu noile bunuri.


Lista documentelor necesare pentru suplimentarea succesiunilor

• actele de identitate ale moștenitorilor;
• certificatul de moștenitor eliberat anterior¹;
actele de proprietate pentru bunurile pentru care se dorește suplimentarea succesiunii;
• certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale²;
• documentația cadastrală sau încheierea de intabulare, dacă există;
• extras de carte funciară pentru informare, pentru imobilele intabulate².

________________________________

¹) succesiunea se poate suplimenta și în lipsa acestui document, însă prezentarea sa ar fi utilă pentru ușurința în găsirea dosarului succesoral, datorită informațiilor pe care le conține;

²) aceste documente se obțin de biroul notarial.


promisiuni bilaterale sau unilaterale


Promisiunile sunt actele prin care anumite persoane se obligă să contracteze în viitor. Acestea pot fi bilaterale (de exemplu, de vânzare-cumpărare) sau unilaterale (doar de vânzare sau doar de cumpărare, când se obligă o singură parte să vândă, respectiv să cumpere, la prețul, termenul și în condițiile asumate). Promisiunile nu sunt contracte, ci antecontracte, adică acte premergătoare unui contract.


Lista documentelor necesare pentru promisiuni bilaterale/unilaterale

• actele de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești etc);
• actele de identitate ale părților (promitenți-vânzători/cumpărători etc.);
• documentația cadastrală și dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară mai vechi)¹;
• extras de carte funciară pentru informare².

În cazul mai multor titulari ai dreptului promis, este obligatorie prezența tuturor, personal sau prin mandatari. Titularii care nu participă la antecontract nu sunt ținuți să înstrăineze dreptul lor.

________________________________
¹) doar pentru bunurile imobile
²) numai dacă există carte funciară pentru bunurile imobile ce fac obiectul antecontractului.


acte de partaj


Partajul este un act prin care se sistează coproprietatea asupra unor bunuri mobile sau imobile. Partajul poate fi realizat chiar și de soți (în timpul căsătoriei). În cazul vânzării cu opțiune de răscumpărare, este necesară și prezența vechiului proprietar care nu și-a manifestat încă opțiunea de răscumpărare.


Lista documentelor necesare pentru actele de partaj

• actele de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești etc);

• actele de identitate ale copartajanților;

• certificat de atestare fiscală, care să ateste că nu există datorii la impozite și taxe¹;

• documentația cadastrală și dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară mai vechi)²;

• extras de carte funciară pentru autentificare²;

• acordul creditorului/beneficiarului unei sarcini, dacă e cazul.

La partaj este obligatorie prezența tuturor coproprietarilor, personal sau prin mandatari, chiar dacă dreptul unora dintre ei rămâne neschimbat. Obligațiile nu pot face obiectul unui act de partaj. În cazul în care este împărțit un lot individual (de exemplu un teren se „dă pe din două”), este necesară dezmembrarea acestuia.

________________________________
¹) documentele trebuie să fie de dată recentă (certificatul de atestare fiscală să nu fie mai vechi de 30 de zile);

²) doar pentru bunurile imobile


acte de alipire (comasare) sau de dezmembrare


Alipirea este modalitatea prin care două loturi adiacente formează un lot nou, iar dezmembrarea este modalitatea prin care un întreg este împărțit în mai multe loturi distincte. Pot fi alipite sau dezmembrate construcții sau terenuri. Alipirea poate fi efectuată chiar și când bunurile au proprietari diferiți.


Lista documentelor necesare pentru actele de alipire sau dezmembrare

• actele de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești etc);

• actele de identitate ale proprietarilor;

• certificatul de urbanism¹;

• documentația cadastrală²;

• extras de carte funciară pentru autentificare³;

• acordul creditorului/beneficiarului unei sarcini, dacă e cazul.

În situația alipirii unor bunuri aparținând unor proprietari diferiți, aceștia vor deveni coproprietari ai bunului rezultat.

________________________________
¹) doar pentru dezmembrarea terenurilor intravilane în trei sau mai multe loturi (atunci când obiectul dezmembrării îl reprezintă realizarea de lucrări de construcții ori de infrastructură);

²) documentația cadastrală este necesară atât pentru fiecare lot în parte, cât și pentru întreg;

³) se obține de notarul public, la cererea și în baza documentelor prezentate de parte. În cazul alipirii, sunt necesare atâtea extrase câte loturi sunt.


succesiuni - prima dezbatere


Procedura succesorală notarială este o procedură necontencioasă prin care unor persoane li se stabilește calitatea de moștenitori sau de legatari după autorul decedat și li se atestă întinderea drepturilor lor. Aceste persoane trebuie să aibă vocație succesorală și să accepte succesiunea.

De asemenea, prin această procedură se poate atesta doar calitatea de moștenitor (fără întinderea drepturilor). În acest caz se va elibera un certificat de moștenitor de calitate, pentru care este necesar același set de documente, cu excepțiile prevăzute la notele de subsol.


Lista documentelor necesare pentru succesiuni

• certificatul de deces al defunctului;

• actele de identitate ale succesibililor/moștenitorilor;

• certificatele de naștere ale succesibililor (cu excepția soțului supraviețuitor);

• certificatele de căsătorie pentru soțul supraviețuitor și pentru succesibilii care și-au schimbat numele prin căsătorie, sau alt document care atestă modificarea numelui (hotărâre de divorț etc.);

• actele care dovedesc drepturile și obligațiile defunctului¹;

• certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale²;

• certificatul fiscal eliberat de ANAF²;

• declarații de opțiune succesorală (acceptare, renunțare), dacă există;

• testament(e), dacă există;

• documentația cadastrală sau încheierea de intabulare, dacă există;

• extras de carte funciară pentru informare, pentru imobilele intabulate²;

• anexele 23 și 24;

• depozițiile a cel puțin doi martori³.

________________________________
¹) acte de proprietate, extrase de cont, certificate, adrese și adeverințe de la diverse instituții: certificat de acționar și extras de cont de la Depozitarul central; adeverință privind locul de veci etc.

Nu sunt necesare în cazul solicitării unui certificat care atestă doar calitatea de moștenitor.

²) aceste documente se obțin de biroul notarial. Certificatul de atestare fiscală nu este necesar în cazul solicitării unui certificat care atestă doar calitatea de moștenitor.
³) martorii se vor prezenta personal în fața notarului public și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fi cunoscut defunctul și situația sa familială, să știe carte, să nu fie rudă cu defunctul/moștenitorii și să nu aibă un interes direct sau indirect la succesiune.


Actele și procedurile notariale se îndeplinesc la cerere, deci pe lângă documentele prezentate mai jos, părțile vor înainta biroului notarial cererea corespunzătoare, care poate fi olografă ori completată pe un formular tipizat. Când partea nu poate scrie, trebuie să fie asistată de martori știutori de carte.


Societățile care au calitatea de părți pot fi reprezentate de administratori sau de mandatari, și sunt necesare, ca și documente suplimentare, actele care atestă existența și structura societății, actele din care rezultă calitatea reprezentantului și hotărârea AGA/decizia asociatului unic cu privire la operațiunea solicitată - pentru SRL-uri, respectiv hotărârea AGA/hotărârea consiliului de administrație - pentru SA-uri, cu mențiunea că dacă se înstrăinează mai mult de jumătate din activele societății, este necesară obligatoriu hotărârea AGA. Structura societății rezultă din certificatul constatator de dată recentă pe care îl eliberează Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa acestuia, biroul notarial poate verifica electronic datele societății, costul fiind suportat de parte.


Minorii vor avea nevoie de numirea unui curator, pentru a fi asistați sau reprezentați la încheierea actului. Majorii incapabili vor avea nevoie de asemenea de numirea unui curator.

acte translative de proprietate


Actele translative de proprietate sunt acelea prin care se transferă proprietatea sau dezmembrămintele acesteia din patrimoniul unei persoane în patrimoniul alteia. Cele mai uzuale sunt vânzarea, donația și întreținerea, la aceasta din urmă putând fi necesară și prezența unui reprezentant al autorității tutelare (când întreținutul este vârstnic).


Lista documentelor necesare pentru actele translative de proprietate

• actele de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești etc);

• actele de identitate ale părților (vânzători/cumpărători, donatori/donatari etc.);

• documentația cadastrală și dovada intabulării (încheierea de intabulare sau un extras de carte funciară mai vechi);

• certificat de nomenclatură stradală (numai în situația în care adresa actuală diferă de cea din actul de proprietate);

• certificat de atestare fiscală¹, care să ateste că nu există datorii la impozite și taxe;

• adeverință de la asociația de proprietari² cu privire la eventualele datorii existente și dovada achitării serviciilor de utilitate publică (unde e cazul);

• certificat de performanță energetică³ pentru clădirile consumatoare de energie (de regulă, pentru clădiri cu suprafața mai mare de 50 de metri pătrați și pentru apartamente, indiferent de suprafață);

• pentru terenurile extravilane - adeverință de preempțiune sau dovada faptului că terenul este liber la vânzare, copie după oferta de vânzare și adeverință că terenul nu face obiectul unui ansamblu/sit arheologic;

• extras de carte funciară pentru autentificare⁴;

• acordul la înstrăinare al creditorului/beneficiarului unei sarcini, dacă e cazul;

• contractul de credit și de garantare, la actele încheiate prin „Prima Casă”.

La contractul de întreținere poate fi necesară participarea unui reprezentant al autorității tutelare, dacă este cazul (pentru persoanele vârstnice).

________________________________
¹) documentele trebuie să fie de dată recentă (certificatul de atestare fiscală să nu fie mai vechi de 30 de zile)

²) trebuie să fie semnată de administrator și de președinte, cu precizarea în clar a numelui acestora, și să cuprindă adresa imobilului și datoriile către asociație;

³) numai în cazul vânzărilor
⁴) se obține de notarul public, la cererea și în baza documentelor prezentate de parte.